Студентска виза

FAQ (Въпроси и отговори)

На тази страница:


Обща иформация

Съединените щати приветстват чуждестранните граждани, които идват в САЩ, за да учат. Преди да кандидатстват за виза, всички кандидати за студентска виза трябва да бъдат приети и одобрени от тяхното училище или програма. Веднъж приети, образователните институции ще предоставят на всеки кандидат необходимата документация, която се представя при кандидатстване за студентска виза.

Описания на визите и изисквания

Виза F-1

Това е най-често срещаният тип студентска виза. Ако желаете да учите в Съединените щати в одобрено учебно заведение, като акредитиран американски колеж или университет, частно средно училище или по одобрена програма за изучаване на английски език, тогава имате нужда от виза F-1. Вие също така ще се нуждаете от виза F-1, ако курсът на обучение е повече от 18 часа седмично.

Виза М-1

Ако имате намерение да участвате в неакадемично или професионално обучение или стаж в институция в САЩ, тогава имате нужда от виза M-1.

Повече информация за всяка една от тези визи и възможности за следване в САЩ може да се намери в уебсайта „Education USA”.

Държавни училища в САЩ

Законодателство на САЩ не позволява на чуждестранни студенти да посещават държавно основно училище (от детска градина до 8 клас) или финансирана от държавата програма за образование за възрастни. Следователно, F-1 визи не могат да се издават за обучение в тези училища.

Визата F-1 може да се издава за посещение на държавна гимназия (от 9 до 12 клас), но ученикът е ограничен до максимум 12 месеца в училището. Училището трябва да посочи на формуляр I-20, че ученикът е платил несубсидираните разходи по образованието и точната сума, платена от него за тази цел.

За повече информация относно законовите изисквания за F-1, посетете уебсайта на Държавния департамент.

Забележка: Притежателите на визи от типа A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 или други деривативни неимигрантски визи могат да се запишат в държавните начални и средни училища.

Помощ за студентите, намиране на училище в САЩ

Съветваме студентите, които възнамеряват да се запишат в американско учебно заведение, да се свържат и да посетят https://bg.usembassy.gov/education-culture/study-usa/

Какво е необходимо за да кандидатствате

За да кандидатствате за виза F или M, трябва да представите следното:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Разписка за плащане на 160 долара невъзстановима, неимигрантска такса за обработка на заявление за издаване на виза, заплатена в местна валута. Тази уеб страница дава допълнителна информация относно плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата, в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер.
 • Одобрен формуляр I-20 от Вашето американско училище или програма.

В допълнение към тези документи, трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

 • Вашия номер на паспорт
 • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)
 • Десетцифрения (10-цифрения) баркод номер от Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю за получаване на виза. Трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на интервю, Вашата страница за потвърждение на DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, текущия и всички стари паспорти, както и оригиналната банкова бележка за плащане на таксата за издаване на виза. Заявления, които не съдържат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

Подкрепящите документи са само един от многото фактори, които консулският служител ще вземе под внимание на Вашето интервю. Консулските служители разглеждат всяка молба отделно и обмислят професионалните, социални, културни и други фактори по време на отсъждането. Консулските служители могат да разглеждат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в рамките на Вашата страна на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Трябва да донесете следните документи на интервюто:

 • Документи, доказващи, силни финансови, социални и семейни връзки в родната Ви страна, които ще Ви принудят да се върнете след като програмата на обучение в САЩ приключи.
 • Финансови и всякакви други документи, които смятате, че ще подкрепят Вашата кандидатура и които дават достоверни доказателства, че имате достатъчно налични средства за посрещане на всички разходи за първата година на обучение, както и че имате достъп до достатъчно средства за покриване на всички разходи по време на обучението в Съединените щати. Кандидатите за виза M-1 трябва да демонстрират способност да заплатят всички разходи за обучение и живот за целия период на планирания им престой.

Лица на издръжка

Придружаващи членове на семействата Съпрузите и/или несемейни деца под 21-годишна възраст, които желаят да придружат или да се присъединят към основния приносител на визата в Съединените щати за продължителността на неговото или нейното пребиваване се нуждаят от производни визи F или M. Няма производна виза за родителите на притежатели на F или М визи.

Членовете на семейството, които не възнамеряват да пребивават в САЩ с основния приносител на визата, но желаят да го посещават само за почивка, може да имат право да кандидатстват за посетителски визи (B-2).

Съпрузите и децата с производни F или M визи не могат да работят в Съединените щати. Ако Вашият съпруг/дете търси работа, те трябва да получат съответната работна виза.

Подкрепящи документи за придружаващите членове на семействата

Придружаващите членове на семействата трябва да осигурят:

 • Доказателство за връзката на студента(ката) с неговия или нейния съпруг и/или дете (напр. удостоверение за брак или за раждане)
 • За предпочитане е семействата да кандидатстват за визи по едно и също време, но ако съпругът(ата) и/или детето трябва кандидатстват отделно по-късно, те трябва да донесат копие на паспорта и визата на студента, заедно с всички останали задължителни документи.

Друга информация

Избираемо практическо обучение (OPT)

Притежателите на визи F-1 могат да бъдат допуснати до допълнително практическо обучение с продължителност до 12 месеца след приключване курса на обучение (с изключение на дипломна работа или еквивалентен изпит), или след дипломиране. OPT е отделно от академичната работа на студента и времето за OPT няма да бъде отразено в срока на академичната програма на студента или в пълния срок на обучение. Студентите, кандидатстващи за F-1 виза за ОPТ, трябва да представят I-20 с оригиналната крайна дата на обучението, което може вече да е приключило. Въпреки това, формуляр I-20 трябва да бъде заверен от официален представител на училището, като се отрази одобрената OPT програма и нейния срок. В допълнение, студентът трябва да има доказателство, че USCIS е одобрил неговата молба за практическо обучение или че молбата му се разглежда. Това става с представяне на разрешение за работа или на формуляр I-797, който показва, че студентът има подадена молба за участие в OPT.

Валидност на студентските визи след прекъсване на обучението

Студентите, които прекъснат обучението си за повече от пет месеца, трябва да кандидатстват и да получат нова студентска виза F-1 или M-1, за да се върнат в училище след пътуване в чужбина, както е обяснено по-долу.

Студентите в САЩ

Според закона за имиграция, студентът (F-1 или M-1) може да загуби този статут, ако не възобнови обучението в рамките на пет месеца от датата на прехвърляне в друго училище или програма. Ако студент загуби своя статут, освен ако USCIS не го възстанови, студентските визи F или M ще бъдат невалидни за бъдещо пътуване до САЩ. За повече информация, вижте уебсайта на USCIS и указанията за подаване на молба за Удължаване/Промяна на неимигрантски статут, Формуляр I-539, за да поискате възстановяване на статута.

Студенти връщащи се в САЩ след пребиваване в чужбина

Студентите, които напускат САЩ като прекъсват обучението си за пет месеца или повече, могат да загубят своя статут F-1 или M-1, освен ако дейността им в чужбина не е свързана с курса им на обучение. Преди отпътуването, студентите могат да проверят с длъжностно лице на своето училище дали тяхната дейност е свързана с курса на обучение.

Когато на имиграционния инспектор от митническа и гранична защита (CBP) в пункта на влизане бъде представена използвана преди, неизтекла виза F-1 или M-1 от студент, който е бил извън САЩ в продължение на повече от пет месеца, той може да не разреши достъпа до САЩ поради това, че лицето не притежава валидна неимигрантска виза. CBP може също така да анулира визата, като разреши на студента да оттегли искането си за допускане в страната. Затова е разумно учениците да кандидатстват за нови визи в Посолствата в чужбина, преди да пътуват до САЩ, ако се връщат към обучението си след отсъствие от повече от пет месеца, което не е свързано с курса им на обучение.