Визи за инвеститори

На тази страница:


Обща иформация

За да се квалифицират за инвеститорска виза тип E-2 кандидатите трябва да пътуват до САЩ с цел да развиват и ръководят дейността на компания, в която кандидатът е инвестирал значителен капитал. Визите от тип E-2 са предназначени за граждани на държави, с които САЩ има сключен договор за търговия и корабоплаване. България е една от тези страни. Списък с всички страни може да намерите тук.

Съпрузите и неомъжените деца (под 21-годишна възраст) на инвеститори или служители могат да получат производна E-2 виза, за да придружат своя съпруг/а или родител. Не е задължително те да бъдат от същата националност като основния кандидат, за да получат Е-2 виза.
E-2 визите позволяват на инвеститорите и семействата им да живеят на територията на Съединените щати за период от време, който е предварително одобрен от Департамента по вътрешна сигурност (DHS). Визите тип Е-2 са неимигрантски визи, следователно, притежател на такъв тип виза има право да живее в Съединените щати само дотогава, докато условията, при които е била издадена визата са валидни. Придружаващите кандидати нямат право да работят на територията на САЩ, освен ако не получат изрично разрешение за това от DHS-USCIS в Съединените щати. Те могат да кандидатстват за разрешение за работа след пристигането си в Съединените щати.

Изисквания за инвеститорските визи (E-2)

 • Инвеститорът, независимо дали е физическо или юридическо лице, трябва да бъде гражданин на страна, която има подписан договор със САЩ. Най-малко 50% от компанията трябва да бъде собственост на физически лица с тази националност;
 • Инвестицията трябва да бъде значителна, а средствата трябва да бъдат "безвъзвратно", предоставени. Инвестицията трябва да бъде достатъчна, за да се гарантира успешното функциониране на предприятието;
 • Инвестицията трябва да бъде в реално действащо предприятие. Спекулативни или недействащи инвестиции не могат да бъдат разглеждани. Средства по банкови сметки или собственост върху незастроени терени не се считат за инвестиция;
 • Инвестицията не може да бъде маргинална. Въз основа на нормативното ръководство 9 FAM 41.51, предприятието трябва да генерира доход значително по-голям от необходимия за издръжката на инвеститора и семейството му и да има възможност и потенциал за значително икономическо въздействие в САЩ;
 • Инвеститорът трябва да има контрол върху средствата и инвестицията трябва да бъде рискова в търговския смисъл. Ако средствата не са предмет на частична или пълна загуба при неблагоприятна бизнес среда, инвестицията не се смята за такава в смисъла, предвиден от Закона за имиграция и натурализация (INA) 101 (а) (15) (E) и в нормативното ръководство 9 FAM 41.51. Заеми, обезпечени с активите на инвестиционното предприятие, не отговарят на изискванията;
 • Инвеститорът трябва да пребивава в САЩ с цел развитие и управление на предприятието. Ако кандидатът не е основният инвеститор, той или тя трябва да бъде назначен на ръководна или надзорна позиция или на длъжност, изискваща високо специализирани умения. Обикновените квалифицирани или неквалифицирани работници не отговарят на изискванията за този тип виза. Моля, имайте предвид, че може да се изиска подробно обяснение защо уменията на кандидата са от съществено значение за предприятието в САЩ или обяснение защо кандидатът е квалифициран да развива и управлява предприятието.
 • Кандидатът възнамерява да напусне Съединените щати след прекратяване на Е-2 статута.

Какво е необходимо за да кандидатствате

За да кандидатствате за инвеститорска виза е необходима регистрация на компанията в съответното консулство на САЩ. Освен това, Вие трябва да представите следните документи:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm). Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Разписка, показваща плащане на невъзстановима такса на стойност 205 долара за обработка на молбата за виза, платена в местна валута. Тази уеб страница съдържа повече информация за плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер. Консулското длъжностно лице може да изиска от кандидата специфични документи, за да установи дали търговското дружество или инвестиционното предприятие са в съответствие с изискванията за Е виза.

Как да кандидатствате

Първата стъпка при кандидатстване за инвеститорска виза е да се установи дали предприятието или дружеството в САЩ отговарят на изискванията за инвестиция. Този процес е известен като регистрация. Всички компании, които кандидатстват за издаване на визи за техните собственици или служители трябва да бъдат регистрирани към Посолството на САЩ в София. Ако Вашата фирма не е регистрирана, кликнете тук за да направите преглед на процеса на регистрация публикуван на уебсайта на Посолството на САЩ.

Ако Вашата компания е вече регистрирана, трябва да насрочите интервю през онлайн системата за насрочване на интервюта като изберете бутонът „Насрочване на интервю“, след като влезете в профила си.

Моля следвайте стъпките описани по-долу, за да насрочите интервю:

Стъпка 1

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 2

Заплатете таксата за кандидатстване. Запазете своята квитанция за заплатена такса.

Стъпка 3

Влезте с профила си на www.ustraveldocs.com.

Стъпка 4

След като въведете номера от заплатената визова такса, ще получите следното съобщение: „Вашата молба за насрочване на интервю е получена и ще бъде разгледана. Когато молбата Ви бъде одобрена, ще получите потвърждение по имейл“.

Важно:След като молбата Ви бъде одобрена, влезте в профила си на www.ustraveldocs.com и изберете опцията „Продължете“, за да насрочите интервю (от ляво на екрана).

Стъпка 5

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю.

Поддържане на фирмената регистрация

За да се поддържа регистрацията на Вашето дружество, формуляр DS-156E и финансови отчети / данъчни документи трябва да бъдат предоставяни ежегодно. Компании, които не са подновили регистрацията си през поспедните пет години, могат да бъдат отстранени от списъка на регистрираните. Дружества, на които регистрацията е "изтекла", трябва да се регистрират отново в Посолството на САЩ. Също така имайте предвид, че при определени обстоятелства, дори ако регистрацията на дружеството е все още валидна, обработката на молбата за виза може да отнеме също толкова време, както и първоначалното заявление за регистрация.

Повече информация

За повече информация относно визите за търговия и инвестиции, посетете уебсайта на Държавния департамент на САЩ.