Транзитно преминаване/Виза за корабен екипаж

FAQ (Въпроси и отговори)

На тази страница:


Обща иформация

Транзитна виза (C виза)

Гражданин на чужда държава, който осъществява непосредствен и непрекъснат транзит през Съединените щати до местоназначение в друга държава, се нуждае от валидна виза за транзитно преминаване. Изключения от това изискване са пътниците, които подлежат на безвизово пътуване до САЩ по Visa Waiver Program (Програмата за безвизово пътуване) или пътници, които са граждани на страна, подписала споразумение за безвизово пътуване на своите граждани в САЩ.

Ако не сте член на екипаж, Вие трябва да кандидаствате за B1/B2 виза.

Ако пътникът има цели, различни от транзитното преминаване през САЩ, като например да посети приятели или да разглежда забележителности, кандидатът ще трябва да отговори на изискванията за получаване на съответния вид виза, необходима за тази цел, като В-2 виза.

Екипаж (D виза)

Член на екипаж, който работи на борда на морски кораб или на самолет на територията на САЩ, се нуждае от виза за екипаж. Членовете на екипажа на самолет или кораб, които ще преминават транзитно през Съединените щати или американски води, обикновено използват комбинацията транзитна виза/виза за екипажа (C-1/D). Въпреки това, в някои случаи, физическите лица могат да се нуждаят само от D виза.

Членовете на екипажа, които работят на борда на плавателни съдове в рамките на външния континентален шелф могат да ползват модифицирана B-1 виза, вместо виза за екипаж.

Членовете на екипажа, които възнамеряват да влязат в САЩ по време на почивка между полети или круизи, трябва да получат и B-1/B-2 виза, за да я използват по време на тези лични/ваканционни пътувания. Кандидатите, които едновременно кандидатстват за C-1/D и B-1/B-2 виза, плащат само една такса за кандидатстване.

Изисквания

За да кандидатствате за транзитна виза, трябва да покажете:

 • Намерение да преминете в непосредствен и непрекъснат транзит през Съединените щати.
 • Билет от превозвач или друго доказателство за това как ще стигнете до Вашата крайна дестинация.
 • Достатъчно средства за покриване разходите за Вашето транзитно пътуване.
 • Разрешение за влизане в друга държава при заминаване от Съединените щати.

За да кандидатствате за други C, D или C-1/D визи, трябва да докажете на консулския служител, че:

 • Целта на пътуването Ви е влизане в Съединените щати само с цел транзитно преминаване или като член на екипаж.
 • Не възнамерявате да получавате доходи от източници в САЩ докато сте там, освен ако не сте получили подходящо одобрение за временна работна виза.
 • Планирате да останете за определен, ограничен период от време
 • Имате доказателства че притежавате средства за покриване на всички разходи, докато сте в Съединените щати.

Какво е необходимо за да кандидатствате

За да кандидатствате за виза за транзитно преминаване или член на екипаж, трябва да представите следното:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Разписка за плащане на 160 долара невъзстановиматакса за кандидатстванеза виза, заплатена в местна валута. Тази уеб страница дава допълнителна информация относно плащането на тази такса. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер. В някои случаи се изисква моряшка книжка,валидна след датата на изтичане на трудовия Ви договор и всички предишни моряшки книжки. Членовете на екипажа трябва да представят официален документ, ако не са в състояние да представят книжката.
 • Копие от настоящият трудов договор или писмо.

В допълнение към тези документи трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

 • Вашия номер на паспорт
 • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)

 • Десетцифрения (10-цифрения) баркод номер от Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю. Трябва да донесете разпечатано копие на Вашето писмо за назначаване на интервюто, страницата за потвърждение на DS-160, една актуална снимка, настоящия и всички стари паспорти, както и оригиналната касова бележка за плащане на визовата такса. Заявления, които нямат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

Подкрепящите документи са само един от многото фактори, които консулският служител ще вземе под внимание по време на Вашето интервю. Консулските служители разглеждат всяка молба отделно и обмислят професионалните, социални, културни и други фактори при вземането на решение. Консулските служители могат да разгледат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в страната на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона. Въпреки че подкрепящите документи може да Ви помогнат по време на интервюто, консулските служители разчитат предимно на интервюто, за да определят дали се квалифицирате за издаване на виза. С други думи, придружаващите документи са на доброволни начала и са от второстепенно значение.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да предостави документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Трябва да донесете следните документи на интервюто:

 • За членовете на екипаж: Копие от настоящия трудов договор или писмо за работа, както и писмо от централата на фирмата.

Повече информация

За повече информация относно транзитните визи и визи за членове на екипаж, посетете уебсайта на Държавния департамент на САЩ.