การยื่นขอวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือมีอายุ 80 ปีขึ้นไปในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้

   • สมัครวีซ่าประเภท วีซ่าธุรกิจ  วีซ่านักท่องเที่ยว (B1/B2) หรือ วีซ่าประเภท F, M, J
   • มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย
   • ขณะนี้อยู่ที่ประเทศไทย
   • ท่านไม่ได้เกิด หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศเกาหลีเหนือ ซูดาน ซีเรีย อิรัก หรือ คิวบา
   • ในคำถามเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและประวัติของท่านบนแบบฟอร์ม DS-160 ท่านได้เลือกตอบ “ไม่” ในคำถามทุกข้อ
   • ท่านไม่เคยถูกปฏิเสธการขอเข้าประเทศสหรัฐฯ

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมัครที่มีอายุไม่ถึง 14  ปี

   • ในขณะที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างน้อย 1 คนของท่านจะต้องมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯ ประเภทนักธุรกิจ/นักท่องเที่ยวที่ใช้งานได้อยู่แล้ว
   • ทั้งบิดา มารดา และผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ไม่ได้ถือกรีนการ์ด)

หมายเหตุ

    • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ
    • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจจะได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล อย่างเช่นในกรณีของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจะติดต่อท่านไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากท่านจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
    • โดยทั่วไปแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์จะต้องใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯอย่างเร่งด่วน กรุณาเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามปกติ

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและตรงตามความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขใดๆได้อีก ศูนย์บริการข้อมูลจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านระหว่างขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้ เมื่อท่านกรอกและยื่นแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ซึ่งจะต้องใช้ในการทำนัดสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป

โปรดทราบ: ท่านจะต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากที่กรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้า ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าและค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าแต่ละประเภททั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการชำระค่าวีซ่าได้ที่หน้า ธนาคารและวิธีชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติตาม โดยท่านจะต้องสร้างโปรไฟล์และเก็บใบเสร็จชำระเงินไว้หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

 

ขั้นตอนที่ 3

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า หลังจากนั้นให้ท่านคลิกที่ “การยื่นขอวีซ่าทางไปรษณีย์สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ” บนเมนูด้านซ้ายมือ ระบบจะเริ่มต้นกระบวนการยื่นวีซ่าทางไปรษณีย์ของท่าน และกำหนดวันในการยื่นเอกสาร

ท่านจะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

   • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
   • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว
   • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่าน
ขั้นตอนที่ 4

เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์ไทย

ระบบจะแจ้งให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการยื่นวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้บนแบบฟอร์มและส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพ หรือ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่  เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์จะจัดส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้

หมายเหตุ
   • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ
   • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจจะได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล อย่างเช่นในกรณีของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจะติดต่อท่านไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากท่านจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณืหรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
   • โดยทั่วไปแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์จะต้องใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯอย่างเร่งด่วน กรุณาเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามปกติ

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางจุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยื่นยันการส่งเอกสารไว้กับตัว ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ของท่านได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่นี่