นักการทูตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ประกาศสำคัญ: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หน้าต่างบริการวีซ่าการทูต/วีซ่าราชการปิดทำการทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน

ฝ่ายวีซ่าชั่วคราวเปิดให้บริการสำหรับผู้ขอวีซ่าราชการ (อันได้แก่ นักการทูต ผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศ และ/หรือข้าราชการที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ) ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าประเภท A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4 หรือ C-3 (วีซ่าราชการ) ท่านสามารถติดต่อฝ่ายวีซ่าชั่วคราวได้ในวันจันทร์และวันพุธที่เป็นวันทำการของสถานทูตฯ ระหว่างเวลา 13:30-15:00 น.
โปรดทราบว่าสถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่จะไม่รับยื่นเอกสารทำวีซ่าราชการ เนื่องจากวีซ่าประเภทนี้จะดำเนินการที่สถานทูตในกรุงเทพเท่านั้น

หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขอวีซ่าราชการหรือวีซ่านักการทูต ท่านควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานของท่านที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการขอวีซ่า ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการของท่าน และพิมพ์ใบยืนยันฟอร์ม DS-160 ออกมา ท่านจะต้องยื่นเอกสารที่ช่องบริการผู้ขอวีซ่าราชการหรือวีซ่านักการทูตในวันเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น เอกสารที่ต้องยื่นได้แก่

– ใบยืนยันฟอร์ม DS-160

– หนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางราชการเล่มปัจจุบัน

– รูปถ่าย 1 ใบที่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้

– หนังสือราชการที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ

– หนังสือเชิญที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางตลอดจนรายละเอียดการไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการที่สหรัฐฯ โดยหนังสือฉบับนี้ (ฉบับภาษาอังกฤษ) จะต้องออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯอเมริกา


หากท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าราชการหรือวีซ่านักการทูต ทางสถานทูตจะยกเว้นข้อบังคับในการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่าน และท่านจะได้รับการยกเว้นในการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเช่นกัน โปรดทราบว่าหากท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมใดๆไปแล้ว เราจะไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ ทางสถานทูตจะดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าของท่านและท่านจะสามารถมารับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าสหรัฐฯเรียบร้อยแล้วในวันจันทร์หรือวันพุธที่ช่องบริการวีซ่านักการทูต ตั้งแต่เวลา 13:30-15:00 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้จากหัวข้อ “วีซ่าราชการ” บนหน้าเว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/th/visas-th/nonimmigrant-visas-th/niv-th/

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ หน้าเว็บนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการของรัฐหรือขององค์กรของท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อศึกษาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่านักการทูตหรือวีซ่าทางการ และข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวีซ่า A และ วีซ่า G