นักการทูตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ประกาศสำคัญ: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 หน้าต่างบริการวีซ่าการทูต/วีซ่าราชการปิดทำการทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน

ฝ่ายวีซ่าชั่วคราวเปิดให้บริการสำหรับผู้ขอวีซ่าราชการ (อันได้แก่ นักการทูต ผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศ และ/หรือข้าราชการที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย ที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ) ที่มีคุณสมบัติในการยื่นขอวีซ่าประเภท A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4 หรือ C-3 (วีซ่าราชการ) ท่านสามารถติดต่อฝ่ายวีซ่าชั่วคราวได้ในวันจันทร์และวันพุธที่เป็นวันทำการของสถานทูตฯ ระหว่างเวลา 13:30-15:00 น.


สถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่จะไม่รับยื่นเอกสารทำวีซ่าราชการ เนื่องจากวีซ่าประเภทนี้จะดำเนินการที่สถานทูตในกรุงเทพเท่านั้น

โปรดทราบว่าการที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการมิได้หมายความว่าท่านจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าราชการ

หน้าต่างบริการวีซ่าสำหรับนักการทูต/วีซ่าราชการจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันพุธช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:30-15:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการไทยและสหรัฐฯ

ท่านสามารถให้เจ้าหน้าที่มายื่นเอกสารดังกล่าวแทนได้ ผู้สมัครวีซ่านักการทูต/วีซ่าราชการได้รับการยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือและไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง

เจ้าหน้าที่กงสุลจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่า โดยผู้สมัครที่ไม่ผ่านคุณสมบัติการยื่นวีซ่าราชการจะ

ได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติม หากท่านกำลังจะยื่นขอวีซ่าราชการ โปรดอย่าชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าหากเจ้าหน้าที่กงสุลไม่ได้ให้คำชี้แจงกับท่าน เนื่องจากท่านไม่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม

ท่านควรให้ผู้จัดส่งเอกสารราชการ นำใบคำร้องขอวีซ่าของท่านมายื่นที่สถานทูตฯผ่านก่อนการเดินทางอย่างน้อยสี่วันทำการ โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบคำร้องและตัดสินว่าผู้ยื่นคำร้องมีคุณสมบัติที่จะได้วีซ่าสำหรับนักการทูตหรือไม่


หากท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการขอวีซ่าราชการหรือวีซ่านักการทูต ท่านควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานของท่านที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการขอวีซ่า ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลตามรายละเอียดการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการของท่าน และพิมพ์ใบยืนยันฟอร์ม DS-160 ออกมา ท่านจะต้องยื่นเอกสารที่ช่องบริการผู้ขอวีซ่าราชการหรือวีซ่านักการทูตในวันเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น เอกสารที่ต้องยื่นได้แก่


โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มาประกอบการยื่น:


– แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว DS-160

– หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งาน

– หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ (Diplomatic Note หรือ Note Verbale) ที่มีชื่อผู้สมัคร (โปรดเตรียมเอกสารชุดนี้ 1 ใบต่อผู้สมัคร 1 ท่าน)

– หนังสือเชิญที่ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางตลอดจนรายละเอียดการไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการที่สหรัฐฯ

– รูปถ่าย 2 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกินหกเดือน และไม่สวมแว่นตา (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-photoinfo.asp)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้จากหัวข้อ “วีซ่าราชการ” บนหน้าเว็บไซต์ https://th.usembassy.gov/th/visas-th/nonimmigrant-visas-th/niv-th/

โปรดทราบ: ผู้สมัครวีซ่า A-3 และ G-5 จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าและรับการพิมพ์ลายนิ้วมือ แต่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลภายใต้หัวข้อ “การติดตามผู้ถือวีซ่า A-1, A-2 หรือ G-1 - G-4 (วีซ่า A-3 หรือ G-5)” http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-typedomesticemployee.asp

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างสัญญาว่าจ้างงานสำหรับวีซ่าประเภท A-3 และ G-5 ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ หน้าเว็บนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการของรัฐหรือขององค์กรของท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อศึกษาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่านักการทูตหรือวีซ่าทางการ และข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวีซ่า A และ วีซ่า G