นักการทูตและผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

เจ้าหน้าที่กงสุลจะพิจารณาอนุมัติวีซ่า G-1 ถึง G-4 ให้กับนักการทูตหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการเพื่อเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วประเภทของวีซ่าที่นักการทูตหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการต้องมีจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น โดยจะผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อจะสามารถขอวีซ่า A, G หรือ NATO ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯได้

ผู้สมัครวีซ่า G-1 ถึง G-4 สามารถยื่นขอใบคำร้องขอวีซ่าโดยตรงที่ได้สถานทูตอเมริกากรุงเทพฯ การยื่นขอวีซ่า G-1 ถึง G-4 ทุกกรณีจะต้องมีหนังสือนำทางการทูต หรือจดหมายทางการที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ ระบุการร้องขอให้ออกวีซ่า G ประกอบด้วย อย่าชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า MRV ผ่านเว็บไซต์นี้เนื่องจากท่านจะไม่สามารถขอเงินคืนได้

สถานทูตจะจัดช่องรับเรื่องไว้เพื่อให้บริการวีซ่าสำหรับนักการทูต ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการระดับประเทศ และผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่า A, G หรือ C (สำหรับราชการ) ช่องทางนี้จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันพุธช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:30-15:00 น.

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการยื่นขอวีซ่านักการทูตหรือวีซ่าราชการควรติดต่อส่วนงานธุรการของท่านที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องวีซ่า และควรกรอก แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว DS-160ให้ตรงตามวีซ่านักการทูตหรือวีซ่าทางการที่ท่านต้องการยื่นขอ จากนั้นให้สั่งพิมพ์หน้าจอยืนยันออกมา ผู้สมัครจะต้องนำใบยืนยันและหนังสือนำทางราชการจากกระทรวงการต่างประเทศจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯหรือองค์กรระดับนานาชาติไปยื่นที่ช่องรับเรื่องสำหรับวีซ่านักการทูตในวันและเวลาดังที่ระบุไว้ข้างต้น

ท่านควรให้ผู้จัดส่งเอกสารราชการ นำใบคำร้องขอวีซ่าของท่านมายื่นที่สถานทูตผ่านก่อนการเดินทางอย่างน้อยสี่วันทำการ  โดยเจ้าหน้าที่กงสุลจะตรวจสอบคำร้องและตัดสินว่าผู้ยื่นคำร้องมีคุณสมบัติที่จะได้วีซ่าสำหรับนักการทูตหรือไม่

ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะได้วีซ่านักการทูตหรือวีซ่าสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ สถานทูตจะงดเว้นขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือและค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้กับผู้สมัคร  และสถานทูตจะดำเนินการเรื่องวีซ่าให้ และผู้สมัครสามารถมารับวีซ่าได้ที่ช่องรับเรื่องวีซ่านักการทูตในวันจันทร์หรือวันพุธถัดไปในเวลาทำการวีซ่านักการทูต

หมายเหตุ สถานกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ไม่ให้บริการวีซ่าสำหรับนักการทูต (วีซ่าประเภท A G หรือ C)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ หน้าเว็บนี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการของรัฐหรือขององค์กรของท่านที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อศึกษาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครวีซ่านักการทูตหรือวีซ่าทางการ และข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับวีซ่า A และ วีซ่า G