โปรแกรมการยกเว้นสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับผู้เคยมีวีซ่าแล้ว

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

ผู้สมัครวีซ่าที่เคยเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ อาจสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐฯผ่านทางไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

คุณสมบัติ

 • ท่านยื่นขอต่อวีซ่าประเภท B1/B2, C1, C1/D, F, M หรือ J ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 12 เดือน (ไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการต่อวีซ่าประเภทอื่นๆท่านจะต้องทำนัดเพื่อมาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า
 • ตัวท่านจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่สมัคร
 • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และสัญชาติที่ระบุอยู่บนหนังสือเดินทางของท่านจะต้องตรงตามข้อมูลในวีซ่าสหรัฐฯที่ท่านเคยได้รับในครั้งก่อน หากท่านได้เปลี่ยนชื่อหลังจากได้รับวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา ให้ท่านแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อที่ออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย
 • ท่านจะต้องเคยทำการสแกนลายนิ้วมือครบทั้ง 10 นิ้วที่สถานทูต หรือ สถานกงสุล ระหว่างที่เข้ารับสัมภาษณ์วีซ่าครั้งก่อน

- สถานทูตและสถานกงสุลสหรัฐฯ เริ่มทำการสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2007 หากวีซ่าที่ท่านเคยได้รับนั้นอนุมัติก่อนวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2007 แสดงว่าท่านไม่ได้ทำการสแกนลายนิ้วมือครบ 10 นิ้วตามข้อกำหนดของโครงการนี้ และไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ได้

  • ผู้สมัครมีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทเดียวกับวีซ่าที่เคยได้รับในครั้งที่ผ่านมา

- สำหรับการต่อวีซ่าประเภท F และ M ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(ก) เข้ารับการศึกษาในคอร์สเดิมที่สถาบันการศึกษาแห่งเดิมหรือแห่งใหม่ หรือ

(ข) เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาเดิม ในคอร์สเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงคอร์สเรียนใหม่

- สำหรับการสมัครวีซ่าประเภท J หมายเลข SEVIS ของท่านจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกับที่เคยได้รับอนุมัติจากวีซ่าในครั้งที่ผ่านมา

- สำหรับการต่อวีซ่าประเภท F  M และ J ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอและครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการศึกษา

-  สำหรับผู้ที่ยื่นต่อวีซ่าลูกเรือ (C1/D) จะต้องแนบใบรับรองการทำงานจากบริษัทมาด้วย

-  สำหรับผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า 14 ปี จะต้องแนบสำเนาใบสูติบัตร และ สำเนาหน้าวีซ่า B1/B2 (ท่องเที่ยว) ของบิดาหรือมารดา หรือของผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายมาด้วย

    • ผู้สมัครจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูต หรือ สถานกงสุล แห่งเดิมที่เคยได้รับอนุมัติวีซ่าในครั้งก่อน (สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ประจำเชียงใหม่)ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้จากหน้าวีซ่าตัวเดิมของท่านซึ่งจะระบุสถานที่อนุมัติวีซ่าไว้บริเวณมุมซ้ายบน
    • บนวีซ่าที่ท่านเคยได้รับจะต้องไม่มีคำว่า "Clearance Received" หรือ “Waiver granted” ระบุอยู่
    • หนังสือเดินทางและ/หรือวีซ่าที่ท่านเคยได้รับจะต้องไม่เคยสูญหาย หรือถูกขโมย

หมายเหตุ

    • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ
    • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจจะได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล อย่างเช่นในกรณีของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจะติดต่อท่านไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากท่านจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
    • โดยทั่วไปแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯอย่างเร่งด่วน กรุณาเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามปกติ

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

กรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์ม DS-160อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและตรงตามความจริง เมื่อยื่นแบบฟอร์มแล้วท่านจะไม่สามารถทำการแก้ไขใดๆได้อีก ศูนย์บริการข้อมูลจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านระหว่างขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 นี้ได้ เมื่อท่านกรอกและยื่นแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ซึ่งจะต้องใช้ในการทำนัดสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป

โปรดทราบ: ท่านจะต้องใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่านในขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากที่กรอกแบบฟอร์ม DS-160 เสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปก็คือการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

โปรดศึกษาข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้า ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งจะแสดงรายละเอียดของวีซ่าและค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าแต่ละประเภททั้งในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯและสกุลเงินบาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการชำระค่าวีซ่าได้ที่หน้า ธนาคารและวิธีชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติตาม โดยท่านจะต้องสร้างโปรไฟล์และเก็บใบเสร็จชำระเงินไว้หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 3

ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสผ่านที่ท่านได้กำหนดไว้ระหว่างขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

ท่านจะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

    • หมายเลขหนังสือเดินทางของท่าน
    • หมายเลขใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่าน คลิก ที่นี่ หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว
    • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของท่าน
ขั้นตอนที่ 4

เตรียมเอกสารและยื่นเอกสารผ่านทางสำนักงานไปรษณีย์ไทย

ระบบจะแจ้งให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการยื่นวีซ่าสำหรับเด็กและผู้สูงอายุผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้บนแบบฟอร์มและส่งเอกสารมายังสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพ หรือ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯประจำเชียงใหม่  เมื่อผลการพิจารณาวีซ่าของท่านเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานไปรษณีย์จะจัดส่งหนังสือเดินทางคืนให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้

หมายเหตุ
     • การยื่นวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าวีซ่าของท่านจะผ่านการอนุมัติ
     • ในบางกรณี ผู้สมัครวีซ่าอาจจะได้รับการติดต่อให้มาเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล อย่างเช่นในกรณีของผู้สมัครที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือยื่นเอกสารไม่ครบ โดยเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจะติดต่อท่านไปโดยตรงเพื่อแจ้งให้ทราบหากท่านจำเป็นต้องมาเข้ารับการสัมภาษณ์หรือต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม
     • โดยทั่วไปแล้วกระบวนการยื่นคำร้องขอต่ออายุวีซ่าทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯอย่างเร่งด่วน กรุณาเลือกมาเข้ารับการสัมภาษณ์ตามปกติ

การติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์

หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านทางจุดรับยื่นเอกสารของสำนักงานไปรษณีย์ไทย กรุณาเก็บหลักฐานยืนยันการส่งเอกสารไว้กับตัว ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารสมัครวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ของท่านได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยที่นี่