นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในหน้านี้:

คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเราจึงกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่เราใช้ในการเก็บรวบรวม สื่อสาร เปิดเผย ตลอดจนหลักในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวมีหลักการดังต่อไปนี้

  • ก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น
  • เราจะเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆที่เรากำหนดขึ้นมา ตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นๆที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น ยกเว้นในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกำหนด
  • เราจะเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไว้ตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นในการตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวอยู่
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย เป็นธรรม และเหมาะสมตามความยินยอมหรือการรับรู้ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และมีขอบเขตตามความจำเป็นของวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
  • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ถูกขโมย เข้าถึง เปิดเผย คัดลอก ถูกนำไปใช้หรือดัดแปลงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • เราจะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้พร้อมสำหรับการใช้งานของลูกค้า

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้เพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ