Zásady ochrany osobných údajov

Na tejto strane:

Dôležité informácie o používaní týchto webových stránok

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Tieto zásady sme vypracovali, aby ste porozumeli tomu, ako zhromažďujeme, používame, oznamujeme, zverejňujeme a využívame osobné údaje. V nasledujúcom texte uvádzame naše hlavné zásady používania osobných údajov.

  • Pred vyžiadaním osobných údajov alebo počas ich spracovania oznámime, na aké účely ich zhromažďujeme.
  • Osobné údaje budeme zhromažďovať a používať výlučne na účely, pre ktoré boli vyžiadané, prípadne na príbuzné účely, v opačnom prípade požiadame o súhlas dotknutej osoby s iným použitím, alebo ich použijeme v súlade so zákonom.
  • Osobné údaje uchováme len na čas potrebný na dosiahnutie oznámeného účelu.
  • Osobné údaje budeme zhromažďovať zákonným spôsobom, a ak to bude vhodné, aj s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby.
  • Vyžiadané osobné údaje sa majú týkať účelov, na ktoré majú byť použité v rozsahu potrebnom na tieto účely, a majú byť presné, úplné a aktuálne.
  • Osobné údaje budeme chrániť pred stratou alebo odcudzením, ako aj pred neautorizovaným prístupom, zverejnením, kopírovaním, použitím alebo úpravou.
  • O zásadách a postupoch týkajúcich sa spravovania osobných údajov oboznámime klientov.

Zaväzujeme sa vykonávať naše činnosti v súlade s týmito zásadami a takto zaručiť ochranu a zachovanie dôvernosti osobných údajov.