Personvernerklæring

På denne siden:

Viktig informasjon om bruken av denne nettsiden

Ditt personvern er svært viktig for oss. Derfor har vi laget denne erklæringen for at du skal forstå hvordan vi innhenter, bruker, kommuniserer, legger frem og gjør bruk av personlig informasjon. Det følgende er vår personvernerklæring.

  • Før eller ved innhenting av personlig informasjon, vil vi identifisere formålene som informasjonen innhentes for.
  • Vi vil bare innhente og bruke personlig informasjon for å oppfylle de formålene som vi spesifiserer og til andre samsvarende formål, med mindre vi får samtykke fra den gjeldende personen eller annet er påkrevd ved lov.
  • Vi vil kun beholde personlig informasjon så lenge som nødvendig for å oppfylle disse formålene.
  • Vi vil innhente personlig informasjon gjennom lovlige og hederlige metoder, og, der dette er aktuelt, med viten eller samtykke fra personen det gjelder.
  • Personlig data bør være relevant for formålene det skal brukes til, og, til den grad det er nødvendig for disse formålene, bør de være nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.
  • Vi vil verne personlig informasjon gjennom rimelige beskyttelsestiltak mot tap eller tyveri, samt uautorisert tilgang, fremlegging, kopiering, bruk eller modifisering.
  • Vi vil gjøre informasjon om våre politikkr og våre metoder i forhold til forvaltningen av personlig informasjon enkelt tilgjengelig for kundene våre.

Vi er forpliktet til å utføre arbeidet vårt i henhold til disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten til personlig informasjon er beskyttet og ivaretatt.