Polisi Kerahsiaan

Maklumat Penting Tentang Kegunaan Laman Web Ini

Privasi anda penting bagi kami. Oleh itu, kami telah mewujudkan Polisi ini supaya anda memahami bagaimana kami mengutip, mengguna, menyampaikan dan mendedahkan serta menggunakan maklumat peribadi. Yang berikut menerangkan polisi kerahsiaan kami.

  • Sebelum atau semasa mengambil maklumat peribadi, kami akan mengenal pasti tujuan maklumat tersebut dikutip.
  • Kami mengutip dan menggunakan maklumat peribadi hanya bertujuan untuk memenuhi objektif yang kami tetapkan dan untuk lain-lain sebab yang berkaitan, kecuali jika kami mendapat keizinan individu tersebut atau seperti yang dikehendaki undang-undang.
  • Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi selama maklumat itu diperlukan bagi memenuhi objektif tersebut'.
  • Kami akan mengutip maklumat peribadi mengikut undang-undang dan adil, dan apabila sesuai, dengan pengetahuan atau keizinan individu berkaitan.
  • Data peribadi hendaklah relevan dengan tujuan data tersebut digunakan, dan, setakat yang wajar untuk tujuan tersebut, mestilah tepat, lengkap dan terkini.
  • Kami akan melindungi maklumat peribadi dengan sistem keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan kecurian atau kehilangan, termasuklah akses tanpa kebenaran, pendedahan, peniruan, penggunaan atau pengubahsuaian.
  • Kami akan mengedarkan maklumat kepada pelanggan tentang polisi dan pelaksanaan berkaitan pengurusan maklumat peribadi.

Kami komited melaksanakan tugas kami berdasarkan prinsip di atas bagi memastikan kerahsiaan maklumat peribadi dilindungi dan dikekalkan.