කණ්ඩායම් හමුවීම්

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

5 කින් යුතු හෝ ඊට වැඩි පුද්ගලයන් සඳහා කණ්ඩායම් හමුවීමක් ඉල්ලුම් කළ හැකිය. උදාහරණ ලෙස කලා ශිල්පීන්, පාසල් සංචාර, වෘත්තීය පුහුණු, සංචාරක කණ්ඩායම් ඇතුලත්වන නමුත් ඊට සීමා නොවේ, ඉතා විශාල කණ්ඩායම්වලට දින ගණනාවක් පුරා විහිදෙන හමුවීම් දින වෙන් කිරීම විය හැකිය.

පවුල් සහ ඥාතීන් පිරිස්, කණ්ඩායම් හමුවීම් සඳහා සුදුසුකම් නොලබයි. ඔවුන් තනි පුද්ගලයන් ලෙස ඉල්ලුම් කළ යුතුය.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

පත්කරන ලද කණ්ඩායම් සමායෝජකයෙකු විසින් කණ්ඩායම් උපලේඛනගත කිරීමේ ඉල්ලීම මත ක්ලික් කිරීමට සහ කණ්ඩායම් හමුවීමක් ඉල්ලා සිටීමට විද්‍යුත් මාර්ගගත හමුවීම් පද්ධතිය භාවිත කරයි. නියෝජිතවරයෙකු මාර්ගයෙන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීම භව්‍ය නොවේ. ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ පසුව, එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය වෙතින් ඊමේල් හරහා පැමිණෙන ප්‍රතිචාරයක් සඳහා පොරොත්තුවෙන් පසුවන්න.

2 වන පියවර

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය ඉල්ලීම අනුමත කරයි නම්, ඔහුට හෝ ඇයට සිය පැතිකඩ කරා යළි පිවිසෙන ලෙස ආරාධනය කෙරෙන ඊමේල් පණිවුඩයක් සමායෝජකවරයාට ලැබෙනු ඇති අතර කණ්ඩායමේ එක් එක් සාමාජිකයා වෙනුවෙන් හමුවීම් උපලේඛනගත කරන්න ට විමසා සිටිනු ඇත. ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන නියෝජිතවරයෙකුට කණ්ඩායම් හමුවීම් උපලේඛනගත කිරීම කළ නොහැකි නමුත් ඔවුනට ප්‍රශ්නවලදී සහාය වීමට හැකියාව තිබේ. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය කණ්ඩායම් හමුවීමක් සඳහා වන ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කළ පසුව, ඊමේල් මගින් දැනුම්දීමක් එවනු ඇත. මේ කාරණයේදී, එක් එක් කණ්ඩායම් සාමාජිකයා තනි හමුවීම බැගින් උපලේඛනගත කරවා ගත යුතුය.

සටහන: ඔබගේ ඉල්ලීම තහවුරු කිරීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ ඊමේල් පණිවුඩය no-reply@ustraveldocs.com වෙතින් පැමිණෙනු ඇත. සමහර ඊමේල් යෙදුම්වල හඳුනා නොගත් එවන්නන් ආයාචිත තැපැල් හෝ නිසරු තැපැල් ගොනු කරා පෙරහන් කරන රීතිවලින් සමන්විත වේ. ඔබට ඔබගේ ඊමේල් දැනුම්දීම නොලැබුණේ නම්, කරුණාකර ඔබගේ ආයාචිත තැපැල් හෝ නිසරු තැපැල් ගොනුවල පණිවුඩය ඇත්දැයි බලන්න.

3 වන පියවර

එක් එක් කණ්ඩායම් සාමාජිකයා විසින් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. විශාල පරිමාණයේ ගාස්තු ගෙවීමක් සම්බන්ධ කාරණයේදී, එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා ඔබට එක් ලදුපත් අංකයක් පමණක් ලැබෙනු ඇති අතර මෙම ලදුපත් අංකය එක් එක් වලංගු MRV ගාස්තු ගෙවීමක් සඳහා භාවිත කරනු ඇත.

වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු ප්‍රමාණ - වීසා බලපත්‍ර වර්ගය අනුව වර්ග කර ඇත
වීසා බලපත්‍ර වර්ගය විස්තරය ගාස්තු ප්‍රමාණය (එ.ජ.ඩොලර්) ප්‍රමාණය තෝරන්න
B ව්‍යාපාරික/සංචාර ඩො160
C-1 සංක්‍රාන්ති ඩො160
C-1/D සංක්‍රමණය සහ ගුවන් සේවක පිරිස ඩො160
CW සංක්‍රාන්ති සේවක CNMI ඩො190
D නැව්/ගුවන්යානා කාර්ය මණ්ඩල ඩො160
E සම්මුති වෙළෙන්දා/ආයෝජක, ඕස්ට්‍රේලියානු වෘත්තීය විශේෂඥයන් ඩො270
F ශිෂ්‍ය (අධ්‍යයන) ඩො160
H තාවකාලික/වාර සේවකයන් සහ සේවානියුක්තිය. පුහුණුලාභීන් ඩො190
I ජනමාධ්‍යවේදී සහ මාධ්‍ය ඩො160
J හුවමාරු ආගන්තුකයින් ඩො160
L සමාගම් තුළ මාරු කරනු ලැබූවන් ඩො190
M ශිෂ්‍ය (වෘත්තීය) ඩො160
O අතිවිශේෂ හැකියාවන්ගෙන් යුතු පුද්ගලයන් ඩො190
P ක්‍රීඩකයන්. කලාකරුවන් සහ විනෝදාස්වාද සපයන්නන් ඩො190
Q අන්තර්ජාතික සංස්කෘතික හුවමාරුව ඩො190
R ආගමික සේවකයන් ඩො190
T මානව අර්බුදවල වින්දිතයන් ඩො160
TN/TD NAFTA වෘත්තිකයින් ඩො160
4 වන පියවර

එක් එක් සාමාජිකයා විසින් සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍රය (DS-160) ආකෘතිය සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර තහවුරුකරණ පිටුව මුද්‍රණය කළ යුතු වේ.

5 වන පියවර

ඔහුගේ හෝ ඇයගේ විද්‍යුත් මාර්ගගත හමුවීම් පද්ධතිය මත පැතිකඩ කරා යළි පැමිණෙන කණ්ඩායම් සමායෝජකවරයා විසින් කණ්ඩායම් හමුවීම් උපලේඛනගත කිරීම පටන් ගැනීමට කණ්ඩායම් උපලේඛනගත කිරීමේ ඉල්ලීම බොත්තම මත ක්ලික් කරයි. ඔහු හෝ ඇය සතුව කණ්ඩායමේ එක් එක් සාමාජිකයා වෙනුවෙන් තොරතුරු තුනක් තිබිය යුතුවේ:

  • අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය, උපන් දිනය, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර කල් ඉකුත් වන දිනය, සහ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ ජීවදත්ත පිටුවේ ස්ථාපිත අනෙකුත් වැදගත් තොරතුරු සමග එක් එක් කණ්ඩායම් සාමාජිකයාගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය.
  • කණ්ඩායම් සාමාජිකයාගේ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු ලදුපත් අංකය. මෙම අංකය සොයාගැනීමේ දී උපකාර සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න.
  • කණ්ඩායම් සාමාජිකයාගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවේ සංඛ්‍යාංක 10 කීරුකේත අංකය.
6 වන පියවර

කණ්ඩායම් සමායෝජක විසින් නිවැරදි කණ්ඩායමට අනුරූප අනුමත කණ්ඩායම් හමුවීම් ඉල්ලීම තෝරයි. කණ්ඩායම් සමායෝජක නිරන්තරයෙන්ම කණ්ඩායම් හමුවීම් උපලේඛනගත කරයි නම්, නිවැරදි කණ්ඩායම් ඉල්ලීම තෝරා ගැනීම වැදගත් වේ.

7 වන පියවර

එක් එක් කණ්ඩායම් සාමාජිකයා කණ්ඩායම් සමායෝජක පැතිකඩ කරා “යැපෙන්නා“ ලෙස එක් කරනු ලැබේ. කණ්ඩායම් සමායෝජකට කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වනවාද නොවනවාද යන්න තේරීමට හැකිය.

8 වන පියවර

කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය කරා යයි. එක් එක් සාමාජිකයා සතුව හමුවීම් ලිපියේ මුද්‍රිත පිටපතක්, DS-160 තහවුරුකරණ පිටුව, පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක්, වර්තමාන විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් සහ සියලුම පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර තිබිය යුතුවේ. මෙම සියලුම අයිතම රහිතව වන අයදුම්පත්‍ර පිළිනොගැනෙනු ඇත.

මතක තබාගැනීමට වැදගත් කරුණු
  • කණ්ඩායම් ඉල්ලීම අනුමත කළ පසුව, පළමු පියවරේ සිට හයවන පියවර දක්වා සම්පූර්ණ කිරීමට කණ්ඩායමට සීමාසහිත කාලයක් ලැබේ. දර්ශීය වශයෙන් එය දින හතක කාල රාමුවක් වන නමුත් කණ්ඩායම් සමායෝජක විසින් ඊමේල් මගින් ලැබෙන තහවුරුව පරිශීලනය කළ යුතුය. ඉල්ලීම කල් ඉකුත්වන කාරණයේදී, කණ්ඩායම් සමායෝජක විසින් අළුත් ඉල්ලීමක් ආරම්භ කිරීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතුය.
  • කණ්ඩායම් සමායෝජක විසින් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් 1, 2, 3 සහ 5 පියවර සාධනය කළ යුතු වේ. එක් එක් සාමාජිකයා විසින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ DS-160 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
  • කණ්ඩායම් සාමාජිකයෙකු විසින් දැනටමත් හමුවීමක් උපලේඛනගත කර ඇත්නම්, ඔහු හෝ ඇය තවදුරටත් කණ්ඩායම් සාමාජිකයෙකු වීමට සුදුසුකම් නොලබයි. ඔහු හෝ ඇය තනිවම වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පැමිණිය යුතුය.
  • කණ්ඩායමේ අයදුම්කරුවන් H2A, H2B, හෝ H3 වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් වැනි අනුමත I-797 පෙත්සමක් යටතේ අයදුම් කරන්නේ නම්, පළමු පියවරේදී කණ්ඩායම් සාමාජිකයා විසින් ඉල්ලීමේ කොටසක් ලෙස අනුමත I-797 හි පැහැදිලි පිටපතක් නගුගත කළ යුතුය.

සටහන: ඔබට කණ්ඩායම් හමුවීම් පිළිබඳ අමතර ප්‍රශ්න තිබේ නම්, වැඩි විස්තර උපදෙස් සඳහා කරුණාකර කණ්ඩායම් හමුවීම් උපලේඛනගත කිරීම් නිබන්ධනය වෙත පිවිසෙන්න.