ຍື່ນຂໍວີຊາ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:

ສະພາບລວມ

ກະລຸນາສອບຖາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນຂໍວີຊາຫຼືບໍ່. ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນຂໍວີຊາເຂົ້າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄືນໃໝ່ຖ້າທ່ານຍັງມີວີຊາທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ຖ້າທ່ານເປັນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ.

ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້.

ວິທີການຍື່ນຂໍສະໝັກ

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ສຳລັບຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ:

ຈົ່ງກໍານົດປະເພດວີຊາຂອງທ່ານໂດຍການເຂົ້າອ່ານໜ້າ​ເວ​ບ​ໄຊ໌​ກ່ຽວ​ກັບ ວີຊາ​ເຂົ້າ​ເມືອງຊົ່ວຄາວທົ່ວໄປ. ແຕ່ລະປະເພດຂອງວີຊາອະທິບາຍຄຸນສົມບັດ ແລະ ລາຍການຍື່ນຂໍສະໝັກ. ເລືອກປະເພດວີຊາທີ່ເໝາະສົມກັບສະຖານະການຂອງທ່ານ.

ທ່ານ​ຄວນ​ອ່ານ​ໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ໌​ກ່ຽວ​ກັບ ໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ​ດ້ວຍ. ຖ້າປະເທດຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ, ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຍື່ນຂໍວີຊາ ຖ້າ ທ່ານເດີນທາງດ້ວຍຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈະ​ຢູ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປັນເວລາ 90 ວັນ ຫຼື ຕ່ຳ​ກວ່ານັ້ນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນໃຫ້ປະກອບ ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160. ທ່ານຄວນອ່ານໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ໌​ກ່ຽວ​ກັບ ວິ​ທີ​ການໃນ​ການປະກອບໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160 ຢ່າງລະອຽດ. ຂໍ້ມູນທັງໝົດຕ້ອງແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແມ່ນຢຳ. ເມື່ອແບບຟອມໄດ້ຖືກສົ່ງໄປແລ້ວ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງຫຍັງໄດ້ອີກ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ກະລຸນາປຶກສາກັບທະນາຍຄວາມທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ດ້ານການເຂົ້າເມືອງ ຫຼື ນາຍແປພາສາ. ສູນສອບ​ຖາມບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການປະກອບໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160. ທ່ານຕ້ອງສະ​ໜອງຕົວເລກໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160 ຂອງທ່ານເພື່ອກຳ​ນົດ​ນັດ​ໝາຍ​​ສຳ​ພາດຂອງ​ທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3

ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລືອກປະເພດວີຊາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ປະກອບແບບຟອມ DS-160 ຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມວີຊາ ໜ້າເວັບ​ໄຊ໌​ກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມວີຊາ ສະແດງລາຍການປະເພດຂອງວີຊາ ແລະ ຄ່າທໍານຽມວີຊາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນສະກຸນເງິນ ໂດລາ ສະຫະລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ.

ເພື່ອຊໍາລະຄ່າທໍານຽມວີຊາ, ທ່ານຄວນອ່ານໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ໌​ກ່ຽວ​ກັບ ທະ​ນາ​ຄານ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ . ໜ້ານີ້ຈະອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການຊຳລະຄ່າທຳນຽມວີຊາ. ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງໜ້າ​ຂໍ້​ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ເກັບຮັກສາເລກທີໃບຮັບເງິນຂອງທ່ານໄວ້ເພື່ອກຳນົດ​ນັດ​ໝາຍສຳ​ພາດຂອງທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4

ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້ ທ່ານ​ຕ້ອງ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ດຽວ​ກັນ​ ທີ່​ທ່ານ​ໃຊ້້ໃນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມວີຊາຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບແລ້ວ, ທ່ານຈະຕ້ອງເບິ່ງສ່ວນທີ່ໃຊ້ສະແດງຂໍ້ມູນສະພາບລວມ.

ກົດ​ລີ້ງ ກຳນົດການນັດ​ໝາຍສໍາພາດ​ຢູ່ເມນູດ້ານຊ້າຍມື.

ການ​ກົດ​ລີ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວຈະນຳ​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ສູ່ຂັ້ນຕອນການນັດໝາຍ​ສຳ​ພາດຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງສະ​ໜອງ:

  • ເລກທີໜັງສືເດີນທາງ.
  • ເລກທີໃບຮັບເງິນຈາກໃບຮັບເງິນຄ່າທຳນຽມວີຊາ. ກົດ ບ່ອນນີ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາເລກ​ທີດັ່ງ​ກ່າວ.
  • ເລກບາ​ໂຄດ 10 ຕົວເລກຈາກໃບຢັ້ງຢືນຂອງໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160 ຂອງທ່ານ.

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານປະຕິບັດຂັ້ນຕອນຢູ່ນັ້ນ ທ່ານຈະສາມາດເລືອກປະເພດວີຊາ, ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ເພີ່ມຊື່ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ, ເລືອກສະຖານທີ່ສົ່ງເອກະສານ, ຢັ້ງ​ຢືນການຊຳລະຄ່າທຳນຽມວີຊາ, ແລະ ກຳນົດວັນ ແລະ ເວລານັດໝາຍສໍາພາດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5

ໄປທີ່ ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນວັນທີ ແລະ ເວລາ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການນັດສໍາພາດຂໍວີຊາ. ທ່ານ​ຄວນກວດເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊ໌​ ກຳ​ນົດນັດໝາຍສໍາພາດຂອງຂ້ອຍສໍາລັບເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນໃນການນັດສໍາພາດຂອງທ່ານ.

ຂັ້ນຕອນທີ 6

ຖ້າວີຊາຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ທ່ານຈະຕ້ອງກັບມາຮັບເອົາວີຊາທີ່ສະຖານທູດ.