ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:

ຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ໌ນີ້

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານແມ່ນສິ່່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບພວກເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນານະໂຍບາຍນີ້ຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈວິທິການທີ່ພວກເຮົາເກັບເອົາ, ນຳໃຊ້, ສື່ສານ ແລະ ເປີດເຜີຍ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ. ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ.

  • ກ່ອນ ຫຼື ໃນເວລາເກັບເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ, ພວກເຮົາຈະແຈ້ງຈຸດປະສົງວ່າຂໍ້ມູນແຕ່ລະຢ່າງນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຫຍັງແດ່.
  • ພວກເຮົາຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງທີ່ກຳນົດໂດຍພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຈາກບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຕາມການກຳນົດຂອງກົດໝາຍ.
  • ພວກເຮົາຈະເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄວ້ດົນເທົ່າທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານັ້ນ.
  • ພວກເຮົາຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນດ້ວຍວິທີຕ່າງໆທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ, ໂດຍມີການຮັບຮູ້້ ຫຼື ການຍິນຍອມຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  • ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບຈຸດປະສົງທີ່ຈະນຳໃຊ້ ແລະ, ໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານັ້ນ, ຂໍ້ມູນຕ້ອງຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເປັນຂໍ້ມູນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ.
  • ພວກເຮົາຈະປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໂດຍລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ການຖືກລັກ ເຊັ່ນດຽວກັບການເຂົ້າເຖິງ, ການເປີດເຜີຍ, ການອັດສຳເນົາ, ການນຳໃຊ້ ຫຼື ການແກ້ໄຂ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
  • ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ລູກຄ້າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດຂອງພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ.

ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະດຳເນີນວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຮັກສາໄວ້.