អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / បន្តទិដ្ឋាការរបស់ខ្ញុំជាថ្មី

ការសុំទិដ្ឋាការសាឡើងវិញ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖

ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ B1/B2, F, M ឬ J អ្នកប្រហែលជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីលើកលែងការសម្ភាសន៍ (IWP) ហើយអ្នកអាចយកពាក្យសុំទិដ្ឋាការមកដាក់នៅការិយាល័យកុងស៊ុលនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយមិនចំាបាច់មានការសម្ភាសន៍ រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ និងថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ចាប់ពីម៉ោង១-៣រសៀល ប្រសិនបើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោម។

លក្ខណៈសម្យត្តិ៖

 • ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ B1/B2, F, M ឬប្រភេទ J សាជាថ្មី ហើយទិដ្ឋាការរបស់អ្នកប្រភេទទាំងនេះ នៅមានសុពលភាពនៅឡើយ ឬក៏ទើបតែផុតសុពលភាពក្នុងកំឡុងពេល១២ខែ (មួយឆ្នាំ) កន្លងទៅនេះ។
 • អ្នកមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេបដិសេធទិដ្ឋាការប្រភេទទាំងនេះកាលពីឆ្នាំមុន។
 • អ្នកកំពុងតែមានវត្ថមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
 • ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងសញ្ញាតិនៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកដូចគ្នានឹងទិដ្ឋាការមុនរបស់អ្នក ហើយអ្នកកំពុងតែដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទដូចគ្នានឹងទិដ្ឋាការពីមុនដែលនៅមានសុពលភាព ឬទិដ្ឋាការដែលធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមក។
 • សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ F និង M សាជាថ្មី៖ បេក្ខជនត្រូវតែ (ក) ធ្វើដំណើរទៅបន្តកម្មវិធីសិក្សាដដែល ទោះបីជានៅវិទ្យាស្ថានខុសគ្នាក៏ដោយ ឬ (ខ) ទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានដដែលប៉ុន្តែកម្មវិធីខុសគ្នាពីពេលមុន។
 • សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ J សាជាថ្មី៖ ត្រូវមានលេខសម្គាល់ SEVIS ដូចគ្នានឹងទម្រង់ DS-2019 កាលពីមុន។

របៀបដាក់ពាក្យសុំ៖

១)   បំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ទម្រង់ DS-160។ សូមអោយប្រាកដថាអ្នកប្រើប្រាស់ទម្រង់ DS-160 ថ្មីដែលទើបតែបំពេញ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យសុំចាស់ដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់រួចហើយ ការិយាល័យកុងស៊ុលមិនអាចទទួលយកពាក្យសុំនោះបានទេ។

២)  បង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ 

ឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវយកទៅដាក់នៅការិយាល័យកុងស៊ុល

 • លិខិតឆ្លងដែនដែលអាចធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន ហើយ ដែលមានសុពលភាពនៅសល់យ៉ាងតិចប្រាំមួយខែ ក្រោយពីរយៈពេលដែលអ្នកចង់ទៅស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
 • ទិដ្ឋាការមុនរបស់អ្នក។
 • ទំព័របញ្ជាក់របស់ទម្រង់ DS-160 ដែលមានបារកូដ។
 • រូបថតថ្មីចំនួន១សន្លឹក (ល័ក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវរូបថតទីនេះ)។
 • វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។

សម្រាប់បេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបេក្ខជនផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចសិក្សា

 • ច្បាប់ដើមរបស់ទម្រង់ I-20 ឬ ទម្រង់ DS-2019
 • សម្រង់ពិន្ទុផ្លូវការរបស់សិស្ស និស្សិត (Official transcripts)។ 

ពត៌មានសំខាន់ៗ

 • សូមអានការណែនាំសម្រាប់បំពេញទម្រង់ DS-160 ដោយយកចិត្តទុកដាក់។ សូមបំពេញព៌តមានទាំងអស់អោយបានពេញលេញ ហើយសូមអោយប្រាកដថា ពត៌មានទាំងនោះជាពត៌មានពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវ។ ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានគេបដិសេធប្រសិនបើអ្នកបំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនបានត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ។
 • ប្រព័ន្ធ Drop-box នេះ មិនអាចធានាដល់ការផ្តល់ទិដ្ឋាការជូនបាននោះទេ។
 • ក្នុងករណីទិដ្ឋាការមួយចំនួន បេក្ខជនទិដ្ឋាការខ្លះអាចនឹងត្រូវគេអញ្ជើញអោយមកសម្ភាសន៍នៅស្ថានទូត ដូចជាពាក្យសុំទិដ្ឋាការណាដែលបំពេញពត៌មានមិនបានពេញលេញ ឬផ្តល់ពត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវ។ ស្ថានទូតនឹងផ្តល់ព័ត៌មានទៅអ្នកប្រសិនបើត្រូវការឯកសារអ្វីបន្ថែមទៀត ឬក៏ត្រូវអញ្ជើញអ្នកអោយមកសម្ភាសន៍។ លើសពីនេះទៀត ស្ថានទូតនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខជន Drop-box មួយចំនួន (randomly selects) អោយមកសម្ភាសន៍។
 • ការសុំទិដ្ឋាការសាជាថ្មីតាមប្រព័ន្ធ IWP នេះអាចចំណាយពេលវេលាប្រហែលជា៧ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)។ ប្រសិនបើការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាលក្ខណៈប្រញាប់ អ្នកត្រូវណាត់ពេលវេលាមកសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់វិញ។